Digest  Companies

Expace

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
KZ-1 LPEO 25.09.2013 2013-52  Kuaizhou-YZ (1)  
21.10.2014 2014-73

Kuaizhou-YZ (2)

 
KZ-1A SSO 09.01.2017 2017-02  Xingyun Shiyan-1, Kaidun-1 0.095
29.09.2018 2018-75

CentiSpace S1

0.097
30.08.2019 2019-58

KX-09, XX-1-07

 
13.11.2019 2019-75

Jilin-1 Gaofen-02A

 
17.11.2019 2019-77

KL-Alpha (2x)

 
07.12.2019 2019-86

Jilin-1 Gaofen-02B

 
07.12.2019 2019-87

Tianyi 16/17, HEAD-2A/B and Tianqi-4A/B

 
16.01.2020 2020-04  Yinhe-1 0.227
12.05.2020 2020-28

Xiugyun-2-01

 
12.09.2020 failed

Jilin-1 Gaofen-02C

 
27.09.2021 2021-86

Jilin-1 Gaofen-02D

 
27.10.2021 2021-97

Jilin-1 Gaofen-02E

 
24.11.2021 2021-112

Shiyan-11

 
15.12.2021 failed

Geely-Sat (2x)

 
22.06.2022 2022-66

Tianxing-1

 
23.08.2022 2022-102  CX-16 (A,B)  
06.09.2022  2022-108

Centispace S3/S4

 
24.09.2022 2022-118

Shiyan -14 & 15

 

 

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
KZ-11 SSO 10.07.2020 failed

Centispace S2 + Gaofen

0.280 (?)
         

i-Space

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
 Hyperbola-1 LEO 25.07.2019 2019-43

Three Cube-Sats

 
Hyperbola-1A 01.02.2021 failed  ?  
03.08.2021 failed  Mofang-1A  
13.05.2022 failed  Mofang-1AR  

 Landspace

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
 Zhuque-1 LEO 27.10.2018 failed

Weilai-1

 
         

 

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
 Zhuque-2 LEO 09.07.2022  

11 Sats + dispenser (?)

 
         

OneSpace

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
OS-M LEO 27.03.2019 failed

?

 
         

Galactic Energy

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
Ceres-1 LEO  07.11.2020 2020-80

Tianqui-11

 
Ceres-1A SSO  07.12.2021 2021-117

5 Sats

 
Ceres-1B 09.08.2022 2022-95  Taijing-1 (A, B), Donghai-1  

CAS Space

Launcher Mission Date Intern. Design

Spacecraft

Mass (t)
ZK-1A SSO 27.07.2022 2022-87

6 Sats