Molniya  &  Molniya-M

 


 

 Version

 4 Booster

 Stage 1

 Stage 2

 Stage 3

Molniya

Block B,V,G,D

RD-107

Block A

RD-108

Block I

RD-0107

Block L

S1.5400

Block L

S1.5400A

Molniya-M

Block B,V,G,D

RD-107MM

Block A

RD-108MM

Block I

RD-0107

Block MVL

11D33

Block 2BL

11D33

Molniya-M

Block B,V,G,D

RD-107M

Block A

RD-108M

Block I

RD-0110

Block MVL

11D33

Block 2BL

11D33

Block SO-L

11D33

Block 2BLM

11D33M

Block 2BL-SM

11D33M