index East Europe 1 East Europe 2 East Europe 3 China Japan India West Europe Rest of World United States
 
Semyorka family tree

       R-7 (Semyorka)
       Vostok
       Voskhod
       Voskhod-L
SPACE  LAUNCH
       Voskhod-U
VEHICLES
       Molniya
       Molniya-M
       Soyuz
Semyorka Launcher Family
       Soyuz-U (-U2)               (+ EgyptSat-2)
       Soyuz-Yantar
       Soyuz-FG
       Soyuz-Fregat (RK)

                   last update: 17.11.2018
       Soyuz - STARSEM

 com

       Soyuz - ESA
 com
       Soyuz- 1 (2.1v)
       Soyuz- 2 (2.1a)
       Soyuz- 2K (2.1b)
       Soyuz- 2/Volga                  new

       Soyuz- 2LK                        new
       Soyuz- 2-3
       Soyuz- 2-3v
       Soyuz- 3
       Onega
       Geos (Yamal)
       Aurora
       Soyuz-M
 

created by  N. Brügge, Germany