index East Europe 1 East Europe 2 East Europe 3 China Japan India West Europe Rest of World United States
 

Semyorka family tree
 

 
       R-7 (Semyorka)
       Vostok
       Voskhod
SPACE  LAUNCH
       Voskhod-L
VEHICLES
       Voskhod-U
       Molniya
       Molniya-M
Semyorka Launcher Family
       Soyuz
       Soyuz-U (-U2)               (+ EgyptSat-2)
       Soyuz-Yantar
       Soyuz-FG
                   last update: 26.09.2019
       Soyuz-Fregat (RK)

       Soyuz - STARSEM

 com

       Soyuz - ESA
 com
       Soyuz- 1 (2.1v)
       Soyuz- 2 (2.1a)
       Soyuz- 2K (2.1b)

       Soyuz- 2/Volga                       new
       Soyuz- 2LK                             new
       ex Soyuz variants                   new
 
 
 

created by  N. Brügge, Germany